Tổng quan lâm sàng năm 3


TỔNG QUAN

CƠ SỞ THỰC HÀNH: Các khoa tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

THỜI GIAN:  6 tuần cả ngày(từ ngày …./…./ 20….  tới ngày…./…./ 20….)

MÔN HỌC THỰC TẬP:  THỰC  HÀNH  LÂM  SÀNG  NGHỀ  NGHIỆP 

ĐVHT:  6  tín chỉ    >=  270 giờ (>= 60 Buổi)

1THBV  Khoa Nội A6 tín chỉ = 270 giờ (>= 60 buổi)
2THBV  Khoa Nội B6 tín chỉ >= 270 giờ (>= 60 buổi)
3TTBV  Khoa Ngoại Tổng Hợp6 tín chỉ >= 270 giờ (>= 60 buổi)
4TTBV  Khoa Ngoại Chấn Thương 6 tín chỉ >= 270 giờ (>= 60 buổi)
5TTBV  Khoa Nhi- BV Nhi6 tín chỉ >= 270 giờ (>= 60 buổi)
6TTBV  HSTC – Chống Độc6 tín chỉ >= 270 giờ (>= 60 buổi)