Tổng quan lâm sàng năm 2


CƠ SỞ THỰC HÀNH: Các khoa tại bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

THỜI GIAN:……..tuần (từ ngày …./…./ 20….  tới ngày…./…./ 20…. )

MÔN HỌC THỰC TẬP: ……………….–  Số giờ:……………..

  1. THBV khoa        >= 75 giờ 
  2. THBV khoa                >= 75 giờ 

CHUẨN NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC

1. Tự chủ và trách nhiệm

2. Thực hiện làm việc nhóm

3. Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại lâm sàng

4. Kỹ năng nhận định người bệnh 

5. Kỹ năng thực hành báo cáo vấn đề chăm sóc bằng quy trình giao tiếp hiệu quả

6. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng ở người bệnh 

7. Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe người bệnh 

8. Lập và thực hiện kế hoạch giáo dục sức khỏe người bệnh