Tổng quan lâm sàng năm 1


TỔNG QUAN

CƠ SỞ THỰC HÀNH: Các khoa tại bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

THỜI GIAN: 2 tuần, cả ngày (từ ngày …./…./ 2020.  tới ngày…./…./ 2020)

MÔN HỌC THỰC TẬP: ĐDCS    2 tín chỉ    >= 90 giờ (>= 20b)

  1. THBV  khoa ngoại         1 tín chỉ    >= 45 giờ (>=10b)
  2. THBV khoa nội            1 tín chỉ    >=45 giờ (>=10b)

CHUẨN NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC

  1. Tự chủ và trách nhiệm trong mọi hoạt động học tập.
  2. Tổ chức và hợp tác tốt với các thành viên trong hoạt động nhóm.
  3. Thực hiện được quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đúng quy định 
  4. Thiết lập được mối quan hệ và giao tiếp tốt với các đối tượng tại cơ sở thực tập. (Giao tiếp cơ bản)
  5. Nhận định được tình trạng sức khỏe người bệnh
  6. Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc cơ bản theo qui trình đảm bảo an toàn cho người bệnh.