Kế hoạch dạy học lâm sàng năm 1


KẾ HOẠCH DẠY VÀ HỌC MÔN HỌC: Thời gian: 02 tuần đi buổi sáng

Khoa Nội A/Ngoại  (Từ ngày …… đến ngày……./……../……..)

Thời gian Hoạt động giảng viên Hoạt động sinh viên
Buổi 1 – Giới thiệu môn học, thời gian và cách đánh giá- Phổ biến nội quy thực hành lâm sàng và hướng dẫn chia trực, chia nhóm – Hướng dẫn sinh viên sơ đồ tổ chức khoa các phòng bệnh, phòng thuốc….- Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn – Ghi nhớ yêu cầu môn học, nội quy đi lâm sàng- Phân lịch trực, nhóm bầu nhóm trưởng.- Kiến tập các  kỹ thuật điều dưỡng cơ bản – giao tiếp hiệu quả khi thực hiện kỹ thuật.
Buổi  2 -Cầm tay chỉ việc các kỹ thuật điều dưỡng – Hướng dẫn sinh viên báo cáo vấn đề bằng công cụ giao tiếp hiệu quả.- Hướng dẫn sinh viên nhận định người bệnh trực tiếp- Giao ban với sinh viên và sửa sai – Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng – Thực hành Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân, bạn học và giảng viên- Báo cáo vấn đề bằng công cụ SBAR- Thực hành nhận định người bệnh
Buổi 3 – Giao ban trực tiếp với sinh viên trực- Cầm tay chỉ việc các kỹ thuật điều dưỡng – chấm chỉ tiêu kỹ thuật điều dưỡng- Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch chăm sóc và sửa kế hoạch chăm sóc NB- Tổ chức kiểm tra thường xuyên các năng lực – Báo cáo vấn đề bằng quy trình giao tiếp hiệu quả- Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng – Thực hành nhận định người bệnh- Lập 1 kế hoạch chăm sóc của nhóm lớn- Kiểm tra thường xuyên các năng lực
Buổi 4 – Cầm tay chỉ việc các kỹ thuật điều dưỡng – Tổ chức kiểm tra thường xuyên các năng lực- Chấm thi sinh viên thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định người bệnh- Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục, lập kế hoạch giáo dục – Thực hành kỹ thuật điều dưỡng – Kiểm tra thường xuyên các năng lực-Thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định ngươi bệnh
Buổi 5 – Tổ chức kiểm tra thường xuyên các năng lực- Chấm thi sinh viên thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định người bệnh – Kiểm tra thường xuyên các năng lực-Thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định ngươi bệnh 

Khoa Nội A/Ngoại (Từ ngày …… đến ngày……./……../……..)

Thời gian Hoạt động giảng viên Hoạt động sinh viên
Buổi 1 – Giới thiệu môn học, thời gian và cách đánh giá- Phổ biến nội quy thực hành lâm sàng và hướng dẫn chia trực, chia nhóm – Hướng dẫn sinh viên sơ đồ tổ chức khoa các phòng bệnh, phòng thuốc….- Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn – Ghi nhớ yêu cầu môn học, nội quy đi lâm sàng- Phân lịch trực, nhóm bầu nhóm trưởng.- Kiến tập các  kỹ thuật điều dưỡng cơ bản – giao tiếp hiệu quả khi thực hiện kỹ thuật.
Buổi 2 -Cầm tay chỉ việc các kỹ thuật điều dưỡng – Hướng dẫn sinh viên báo cáo vấn đề bằng công cụ giao tiếp hiệu quả.- Hướng dẫn sinh viên nhận định người bệnh trực tiếp- Giao ban với sinh viên và sửa sai – Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng – Thực hành Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân, bạn học và giảng viên- Báo cáo vấn đề bằng công cụ SBAR- Thực hành nhận định người bệnh
Buổi 3 – Giao ban trực tiếp với sinh viên trực- Cầm tay chỉ việc các kỹ thuật điều dưỡng – chấm chỉ tiêu kỹ thuật điều dưỡng- Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch chăm sóc và sửa kế hoạch chăm sóc NB- Tổ chức kiểm tra thường xuyên các năng lực – Báo cáo vấn đề bằng quy trình giao tiếp hiệu quả- Thực hành các kỹ thuật điều dưỡng – Thực hành nhận định người bệnh- Lập 1 kế hoạch chăm sóc của nhóm lớn- Kiểm tra thường xuyên các năng lực
Buổi 4 – Cầm tay chỉ việc các kỹ thuật điều dưỡng – Tổ chức kiểm tra thường xuyên các năng lực- Chấm thi sinh viên thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định người bệnh- Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục, lập kế hoạch giáo dục – Thực hành kỹ thuật điều dưỡng – Kiểm tra thường xuyên các năng lực-Thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định ngươi bệnh
Buổi 5 – Tổ chức kiểm tra thường xuyên các năng lực- Chấm thi sinh viên thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định người bệnh – Kiểm tra thường xuyên các năng lực-Thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng- Chấm thi nhận định ngươi bệnh